УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА ТЕХНОПОЛИС УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

I. По настоящите Общи условия „Удължена гаранция” ЗАД “Алианц България”, навсякъде по-долу наричано “Застраховател”, предоставя застрахователно покритие съгласно следното:

 

II. Дефиниции

 

За целите на застраховката се прилагат следните дефиниции:

 

2.1. Застрахован

Юридическо лице или дееспособно физическо лице, действащо от свое име, което придобива Продукт, не за извършване на производствена дейност, и което е посочено в застрахователната полица.

 

2.2. Застраховател

ЗАД “Алианц България”, град София, бул. „Дондуков“ №59, ЕИК: 040638060.

 

2.3. Застрахователен агент

„Технополис България” ЕАД, град София, ж.к. „Младост”, Околовръстен път, Хипермаркет Технополис, ЕИК:130858590 – застрахователен агент на Застрахователя.

 

2.4. Администратор по полицата

“Бранд Афинити Мениджмънт Сървисис” ЕООД, град София, бул. „Хр. Смирненски” №78, ет.6, ЕИК:200390538 – застрахователен агент на Застрахователя.

 

2.5 Продукт

Уред, предназначен за лично потребление или използван от Застра хования, без да се ползва пряко в извършването на производствена дейност, закупен нов от Технополис България, който не е предназ начен за препродажба и имащ Търговска гаранция на производител.

 

2.6. Начална дата

Датата, посочена в застрахователната полица, на която започва застрахователното покритие. Началната дата е денят, следващ изтичането на Търговската гаранция на производител за съответния Продукт.

 

2.6. Крайна дата

Датата, посочена в застрахователната полица, на която се прекратява застрахователното покритие, но не по-дълго от 5 години, считано от датата на закупуване на съответния Продукт.

 

2.7. Застрахователен период

Период от време, започващ от Началната дата на застраховка та и продължаващ до Крайната дата, но не по-дълго от 3 (три) години, считано от деня, следващ изтичането на Търгавската гаранция и при условие, че е платена застрахователната премия.

 

2.8. Щета

Внезапна и непредвидена, случайна повреда, свързана с разрушаване, пълно или частично повреждане на Продукт, в резултат на дефект на материал или производствен дефект.

 

2.9. Бедствие

Явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до вреди, в това число, но без да се ограничава до: наводнение, буря, мълния,

пожар, експлозия, свлачище, вулканично изригване и/или земетресение.

 

2.10. Продукт за замяна

Всеки нов Продукт, който е еднакъв със застрахован Продукт или ако застрахованият Продукт вече не е наличен - всеки нов Продукт със същите или сходни технически характеристики (с изключение на тегло, цвят, размер и/или дизайн) и качество, чиято пазарна цена за закупуване не надвишава застрахованата сума на увредения Продукт, посочен в застрахователната полица.

 

2.11. Роднини

Съпруг, възходящи или низходящи роднини по права линия, братя, сестри, роднини по сватовство до втора степен, или попечители на Застрахования.

 

 

2.12. Война

Организирано противопоставяне с използване на оръжие, независимо дали е обявена или не, или каквито и да е военни действия, вкл. употреба на военна сила от суверенна държава или държавно образувание за постигане на икономически, териториални, националистически, политически, расови, религиозни или други цели, както и вътрешен въоръжен конфликт (гражданска война), революция, въстание, използване на военна сила или узурпиране на държавна или военна власт.

 

2.13. Тероризъм

Акт, включващ, но не ограничен до заплахи за използването на сила или насилие и/или фактическо използване на сила или насилие, от който и да било човек или група/и хора, независимо дали действат сами или от името на, или във връзка с каквато и да било организация/и, или правителство/а, обвързани с политически, религиозни, идеологически или подобни цели, включително намерение за въздействие, върху което и да било правител-ство и/или поставянето на обществото или част от него в позиция на страх.

 

2.14. Търговска гаранция на производител Оригиналната гаранция, предоставена от производители по отношение на Продукт.

 

2.15. Оторизирана сервизна мрежа Официалната мрежа от сервизи за ремонт на Продукти, с които доставчиците на Технополис България са в договорни правоотношения и други сервизи за ремонт на Продукти, които са определени от Застрахователя.

 

III. Застрахователно покритие

 

3.1. По тази застраховка, Застрахователят покрива, до размера на застрахователната сума (лимита), посочен в застрахова телната полица, разходите за части, труд и допълнителни разноски, направени за ремонт на Продукт или разходите за Продукт за замяна, които разходи са в резултат на Щета на застрахован Продукт, настъпила през Застрахователния период. Застрахователят покрива разходите за ремонт на Продукт, извършен само от сервиз от Оторизираната сервизна мрежа, на който Застрахователят по надлежен ред е възложил и/или е одобрил да извършва ремонт на Продукт, покрит по застраховката.

 

3.2. За всички Продукти до 150 лв., с изключение на микровълнови печки, прахосмукачки, фотоапарати, кафемашини, отоплителни печки и конвектори, хлебопекарни и кухненски роботи, компютърна периферия, принтери и игрови конзоли, персонални плеъри, видеокамери, авто техника, лаптопи и таблети, фотоапарати, навигационни системи, аудио, видео, DVD/Blu-ray и тонколони, телевизори и домашно кино, Застрахователят покрива, до размера на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица, разходите за Продукт за замяна, които разходи са в резултат на Щета на застрахован Продукт, настъпила през Застрахователния период.

 

3.3. Териториален обхват на застрахователното покритие: Република България.

 

IV. Застрахователна премия

 

Застрахователната премия се договаря на основата на тарифите на Застрахователя, към която се начислява дължимият съгласно Закона за данък върху застрахователните премии данък.

 

V. Изключения

 

5.1. На обезщетение по застраховката не подлежат вреди и разходи:

 

5.1.1. на Продукт на стойност до 25 (двадесет пет) лева;

 

5.1.2. изцяло или напълно покрити от производител, продавач, cepвиз или от Търговска гаранция на производител;

 

5.1.3. на Продукт, закупен с цел препродажба и/или за извършване на производствена дейност;

 

5.1.4. покрити изцяло или частично от друга застраховка;

 

5.1.5. възникнали в резултат и/или по време на транспорт, доставка, инсталиране и/или сглобяване на Продукт;

 

5.1.6. на Продукт, настъпили преди доставката му и предаването му във владение на Застрахования;

 

5.1.7. на аксесоари към Продукта като дистанционно управление и други подобни, включително и на консумативи или принадлежности, включително, но без да се ограничава до: щепсели, бушони, батерии, крушки, лампи, филтри, приставки, колани, тонер, ремъци, барабани, ленти;

 

5.1.8. в резултат на овехтяване и амортизация на Продукта, следствие на обичайната му употреба;

 

5.1.9. в резултат на постепенно увреждане (вкл. ръжда, корозия, вреди от микроорганизми, гъбични образувания, плесени, насекоми

и гризачи, процеси на бавна деформация и разрушаване, промяна на цвят, гланц, вреди от светлинно въздействие) и повърхностни вреди (например одраскване, замърсяване, вдлъбнатина от удар, драскотини, счупени стъкла и др. подобни), които не възпрепятстват функционирането на Продукта;

 

5.1.10. възникнали в резултат на или от: промени, извършени от Застрахования; ползване, несъответстващо на обичайното предназначение на Продукта; ползване на Продукта, което не съответства, или нарушава указанията за употреба, предоставени от производителя или продавача (вкл. употреба на консумативи и/или допълнително оборудване, различно от препоръчаното);

 

5.1.11. възникнали в резултат на или от: ремонт, извършен от неоторизирано лице; кражба, грабеж и инцидент, включително небрежност; удар, корозия, протичане на батерия; Бедствия; повреди, причинени от животни или насекоми; проблеми с приемане и предване на сигнал, като част от функционалностите на Продукта; компютърен вирус и/или софтуер, или подмяна на части на Продукта; модификации на Продукта;

 

5.1.12. на Продукт, оставен без надзор и/или на място, което е обществено достъпно;

 

5.1.13. възникнали в резултат на електрическа повреда или неизправност, причинени от електрически прекъсвания на захранването, пренапрежение, спад на захранването или повреда в телекомуникационните или сателитни системи и други подобни;

 

5.1.14. възникнали в резултат на умишлени действия на Застрахования, на ползвателя на застрахованото имущество или на ползващото лице, и/или техни свързани лица по смисъла на Търговския закон;

 

5.1.15. възникнали в резултат на всяко действие или бездействие, извършено с груба небрежност от Застрахования, ползвателя на застрахованото имущество или ползващото лице и/ или техни свързани лица по смисъла на Търговския закон, при което съответното лице е могло да предвиди и предотврати настъпването на застрахователно събитие и/или да намали вредите вследствие застрахователно събитие, но не е положило дължимата грижа за това;

 

5.1.17. загуба на доход, търговски загуби, обезценка, бездействие, закъснение, неустойки, денгуби, лихви, курсови разлики, промени на цени и държавни вземания, и други пропуснати ползи и косвени щети от всякакъв характер;

 

5.1.18. възникнали в резултат на отчуждаване, конфискация, национализация, влизане в сила на нормативен акт и/или императивно разпореждане на оправомощен орган, глоби и санкции;

 

5.1.19. възникнали в резултат на война или военни действия (независимо дали има обявена война или не), стачки, граждански вълнения, бунтове, въстания, актове на тероризъм и саботаж, и други действия с политическа, идеологическа, религиозна и/ или социална мотивация;

 

5.1.20. възникнали в резултат на ядрена реакция, радиоактивно излъчване или замърсяване, и последствията от тях.

 

5.1.21. възникнали в резултат на или от извършване на престъпление, или опит за извършване на престъпление от страна на Застрахования или деяние (действие или бездействие), с което реализира състава на административно нарушение;

 

5.1.22. възникнали преди Началната дата на застраховката или установени след Крайната дата застраховката;

 

5.1.23. причинени на лица и/или имущество вследствие повреда на Продукт;

 

5.1.24. възникнали в резултат на или от събитие, различно от изрично посочените като представляващи покрит риск;

 

5.1.25. изключени от покритието на Търговската гаранция на производителя;

 

5.1.26. замяна на софтуер, инкорпориран в Продукта.

 

5.2. Ведно с изключенията по предходната точка, отговорността на Застрахователя не може да се ангажира и за разходи:

 

5.2.1. възникнали в резултат на или от замяна на консумативи или принадлежности, включително, но без да се ограничава до: щепсели, бушони, батерии, крушки, лампи, филтри, приставки,колани, тонер, ремъци, барабани, ленти и/или софтуер;

 

5.2.2. възникнали в резултат на или от регулярна поддръжка, почистване, смазване, настройки, отстраняване и/или демонтаж на Продукт, както и разходи направени при липса на неизправност на Продукта;

 

5.2.3. възникнали от неспособността да се използва Продукт или заради щета, която е в резултат на повредата на Продукт.

 

VI. Задължения на Застрахования и действия при настъпване на събитие. Предявяване на претенции. Застрахователно обезщетение

 

6.1. Застрахованият следва да предприеме всички разумни и необходими предохранителни мерки, за да защитите Продукта от Щета, както и да ползва Продукта в съответствие с указанията за употреба на производителя и/или продавача.

 

6.2. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен::

 

6.2.1. да да информира в срок до 48 часа от настъпването или узнаването за събитиеточрез позвъняване на телефон 0700 11 030, като при това имат готовност да предостави следната информация:

- име и адрес на Застрахования;

- номер на застрахователната полица;

- кратко описание на събитието;

 

6.2.2. да предприеме необходимите действия за ограничаване на вредите от събитието и да следва стриктно указанията на Администратора;

 

6.2.3. при поискване, да упълномощи представител на Застрахователя да получи информация от трети лица и институции, която се отнася пряко или косвено до събитието.

 

6.3. Да предостави за собствена сметка доказателства, които са необходими за установяване размера и основанието на претенцията. Доказателствата следва да са във форма и със съдържание, определени от Застрахователя, и може да включват, но без да се ограничава до следните:

- документ, удостоверяващ закупуването на увредения Продукт от Технополис България, включително, но не само гаранционна карта и разходооправдателен документ;

- документи от съответните компетентни органи;

- всякакви други документи и/или материали, които пряко или косвено се отнасят до настъпилото събитие.

 

6.4. Застрахователят чрез Администратора, при съобразяване на разпоредбите на Кодекса за застраховането, има право да изиска и получи и други документи, и/или материали, извън посочените по-горе, които пряко или косвено се отнасят до застрахователното събитие и са необходими за установяване размера и основанието на претенцията.

 

6.5. В случай, че Застрахователят чрез Администратора поиска предоставяне на увредения Продукт за оценка на претенцията, всички разходи за неговата доставка до Застрахователя или до посочен от него сервизен център от Оторизираната сервизна мрежа са за сметка на Застрахования.

 

6.6. Застрахователят има право да реши дали Продуктът да бъде ремонтиран или заменен с Продукт за замяна. В случай, че Продуктът бъде заменен с Продукт за замяна, Застрахователят чрез Администратора указва мястото на получаване на Продукта за замяна. Независимо дали продуктът ще бъде ремонтиран или заменен, отговорността на Застрахователя е до размер, който не надвишава по-малката от следните суми: стойността на Продукт за замяна или застрахованата сума, посочена в застрахователната полица.

 

6.7. При ремонт на Продукта, Застрахователят чрез Администратора указва съответния сервиз от Оторизираната сервизна мрежа, в който Застрахованият следва да представи увредения Продукт за ремонт. При ремонт на Продукт, извършен от сервиз от Оторизираната сервизна мрежа, Застрахователят покрива разходите за ремонта, до лимитите посочени в застрахователната полица, като заплаща сумата на съответния сервиз.

 

6.8. Застрахователят има право да забави изпращане на застрахователното обезщетение, ако има съмнения относно правото Застрахования на обезщетение по застраховката, до получаването на необходимите доказателства за противното. В случаите на гражданскоправен спор пред съд, който засяга застрахователното правоотношение или обезщетение, Застрахователят имаме право да отложи плащането на обезщетение до приключване на производствата, с влязъл в сила надлежен акт.

 

6.9. Ако претенция за застрахователно обезщетение е измамлива, всички обезщетения по застраховката ще бъдат отказани. Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у представители или служители на Застрахователя относно настъпването на застрахователното събитие, размера на дължимото обезщетение или други обстоятелства, които са от значение за възникване на правото да се получи застрахователно обезщетение.

 

6.10. Застрахователят, в срок до 15 (петнадесет) дни от представянето на доказателствата за установяване на основанието и размера на претенцията, включително и на допълнителните доказателства, изискани от него съгласно Кодекса за застраховането, определя размера на застрахователното обезщетение или мотивирано отказва плащане на обезщетение, като уведомява лицето, претендиращо обезщетение относно причините за отказа за цялостно или частично плащане.

 

6.11. Когато застрахован Продукт е част от артикули в чифт или комплект, Застрахованият следва да получи обезщетение само за увредения Продукт, освен ако въпросните артикули не могат да се ползват и не могат да бъдат възстановени поединично. При загуба или вреда на Продукт от чифт или комплект, това се разглежда като едно събитие при съответните лимити. Ако са налице достатъчно доказателства, че въпросните артикули не могат да се ползват и не могат да бъдат възстановени поединично, застрахователното покритие ще се отнася за целия комплект, до лимитите, посочени в застрахователната полица.

 

6.12. След уреждане на претенция по реда на този раздел, повреденият Продукт, който е заменен с нов Продукт за замяна, става собственост на Застрахователя и Застрахованият се задължава да му го предаде. Ако Застрахователят изплати обезщетение за цял комплект (чифт), той има право да получи останалите Продукти от този комплект (чифт), които не са увредени вследствие на събитието.

 

6.13. Ако Застрахованият получи обезщетение от лица, носещи отговорност за причинените вреди, отговорността на Застрахователя се намалява в същия размер.

 

VII. Промени и прекратяване на застрахователната полица

 

7.1. В случай на щета, когато увреденият Продукт е заменен с Продукт за замяна, застраховката се прекратява от датата на замяна. За заменения продукт може да се сключи нова застраховка.

 

7.2. Застрахователят може да прекрати застрахователната полица с 30 дневно писмено предизвестие, изпратено на адрес на Застрахования и/или на електронна поща (e-mail), посочени в застрахователната полица. В този случай, Застрахователят ще възстанови част от платената застрахователна премия, изчислена пропорционално съобразно оставащия срок до изтичане на застрахователната полица

 

7.3. Неизпълнението на задължения на Застрахования съгласно настоящите Общи условия представлява основание за отказ от плащане на застрахователно обезщетение.

 

7.4. Застрахованият може да прекрати застраховката в срок до 30 дни от датата на сключване на застрахователната полица, като Застрахователят ще възстанови изцяло платената застрахователна премия. След изтичане на този срок, Застрахованият може да прекрати застраховката с 30 дневно писмено предизвестие, като платената от Застрахования застрахователна премия не подлежи на възстановяване.

 

VIII. Регрес

 

8.1. Ако вредите са причинени от трето лице, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу причинителя на вредата, до размера на платеното обезщетение и направените разходи. Ако лицето, причинило вредата, е възходящ или низходящ родина на Застрахования, или негов съпруг, както и ако принадлежи към неговото домакинство, Застрахователят има правото по предходното изречение, ако това лице е действало умишлено.

 

8.2. Отказът от правата от страна на Застрахования срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя. Застрахованият се задължавате да изпълните всички правни и фактически действия за реализиране на правата на Застрахователя спрямо третите лица, включително да му предостави съответните документи.

 

8.3. Ако Застрахованият не изпълни задълженията си по предходните точки, Застрахователят може да откаже плащане на застрахователно обезщетение изцяло или частично, а ако същото е платено, да изиска неговото връщане.

 

IX. Други застраховки

 

Ако погиналото или увредено имущество е застраховано при повече от един застраховател, настоящият Застраховател дължи обезщетение само за частта от вредите, пропорционална на отношението на застрахователната сума по настоящата застраховка и сбора на застрахователните суми по всички застраховки.

 

X. Съобщения

 

10.1 Всяко съобщение от страна на Застрахования, свързано със застраховката, следва да бъде направено чрез обаждане на телефон 070011030 или да бъде изпратено на посочения в полицата адрес на Застрахователя.

 

10.2. Всяко съобщение от страна на Застрахователя към Застрахования се изпраща на посочения в застрахователната полица адрес. При сключване на застраховката, Застрахованият заявява и адрес на електронна поща (e-mail), на който ще получава съобщения, включително за промени в условията на застраховката, относно размера на застрахователната премия и други. Застрахованият е длъжен незабавно да уведоми писмено Застрахователя за промяна на указания в застрахователната полица адрес или електронна поща. До получаване на съобщението за промяна на адреса/електронната поща от страна на Застрахователя, съответните съобщения се изпращат до адрес/електронна поща, посочени в застрахователната полица, като същите се смятат за връчени и получени от Застрахования с всички предвидени в закона, общите условия или застрахователната полица правни последици.

 

XI. Други условия

 

11.1. Със сключване на настоящата застраховка Застрахованият дава съгласие личните данни, предоставени от него, да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя за нуждите на застраховката, за статистически цели, и на други дружества от системата на “Алианц България Холдинг” АД за нуждите на директния маркетинг.

 

11.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или изменяни на основата на писмена договореност между страните, отразена в полицата или в приложение към нея.

 

11.3. Приложимо право и подсъдност

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилага българското законодателство. Споровете между страните, които не могат да бъдат уредени чрез преговори, се отнасят за решаване към компетентния български съд. Ако претенцията за изплащане на обезщетение е измамлива всички обезщетения по застраховката ще бъдат отказани, а лицето, осъществило тези действия или бездействия, ще бъде предадено на компетентните органи за реализиране на отговорността му, съгласно наказателното законодателство. Измамливо е всяко действие или бездействие, което въвежда в заблуждение или поддържа съществуващо заблуждение у представители или служители на застрахователя относно настъпването на застрахователното събитие, размера на дължимото обезщетение или други обстоятелства, които са от значение за възникване на правото да се получи застрахователно обезщетение.

 

11.4. Споровете между страните, които не могат да бъдат уредени чрез преговори, се отнасят за решаване към компетентния български съд. Тези Общи условия са приети на заседание на Управителния Съвет на Застрахователно Акционерно Дружество “Алианц България”, проведено на 18.12.2014 г., и се прилагат за застраховки, сключени след 01.01.2015 г.

 

Сайтът използва "бисквитки" | Приемам