Моля, изберете
070012340
Сайтът използва "бисквитки" (cookies). | Приемам

Обучения по ключови компетенции по ОП "РЧР" на служителите на Технополис България ЕАД

 

Плановете за развитие на Технополис България ЕАД са ориентирани към обучение и развитие на средния мениджърски състав ,което гарантира на компанията една сериозна основа за бъдещото й развитие и ефективна структура на управление.Усвояването на средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ подпомогна компанията при осъществяване на тези процеси в един важен за бизнеса и критичен за всички компании икономически момент.

 

Проект на веригата хипермаркети за бяла,черна,IT и офис техника ТЕХНОПОЛИС спечели финансиране за обучение и развитие на професионалните умения на служителите на компанията.Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейски съюз,чрез Европейски социален фонд и държавен бюджет на Република България.Предвидената инвестиция е 60 022,12 лв. ,като 42 015,48 лв. са предоставени Европейски социален фонд , останалата част от 18 006,64 лв. се поема от самата компания .

 

В периода януари – октомври 2013г. , Технополис България ЕАД реализира проект за обучение на ключови служители по ОПРЧР. Обученията се осъществиха на два етапа – теория и практика. В обучителните дейности взеха участие 367 ключови служители на компанията.

 

Главни цели : Целта е да се повиши компетентността на средния мениджърски състав ,да се подобри работата с клиенти и ефективността на вътрешнофирмените процеси.Основно внимание се обръща на ключовата роля на мениджъра при процеси като управление на промяната,делегиране на права,управление на конфликти и комуникативни умения .

 

Ефект от обученията : След приключване на обучителните дейности в компанията бяха проведени допитвания сред мениджмънта и целевата група за постигнатия ефект. Обратната връзка от тях ясно показа,че участниците са изключително доволни от организацията ,обхвата и провеждането на обученията.

 

Обученията доведоха повишаване мотивацията на служителите ,както и до по-задълбочено разбиране и ангажираност към системите и процесите в комапията и как с придобитите знания и умения да се повиши професионалната ефективност ,както собствената, така и на останалите служители. Обученията доведоха до развитието на използваните практики за управление на хора,както и до въвеждането на нови такива. Ефектът от обученията и постигнатите резултати се мултиплицира във всички звена на компанията. Обучението и развитието на персонала е дългосрочна и целенасочена фирмена политика,чиято успешност се доказа с резултатите от проведените обучения и за в бъдеще ще е още по-важна част от стратегическото управление на компанията.

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технополис България ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Назад
© Технополис. Всички права запазени. Уеб дизайн StudioX