*

Абонирай се за нашите специални оферти

С натискането на бутона Абонирай ме се съгласявате на посочения имейл да получавате информация за актуалните промоции на Технополис и приемате Официалните правила на "Една томбола, две тегления, пет награди!".

 

 

Абонирай свой валиден имейл адрес за актуалните ни специални оферти и участвай в томбола "Една томбола, две тегления, пет награди!"

 

Първо теглене, 20.12.2021 г

Вторият изтеглен в томболата печеливш за първата награда - [email protected] – също не потърси наградата си (1 бр. телевизор SONY-KD-55X82J-4K-Ultra-HD-LED) в указания в правилата на играта срок, затова изтеглихме трети победител – bogd**********@gmail.com.


Победителите от първото теглене на играта „Една томбола, две тегления, пет награди!“ са:


 • Един брой телевизор SONY-KD-55X82J-4K-Ultra-HD-LED печели [email protected]
 • Един брой сушилня ELECTROLUX-EW8H1457W отива при [email protected]

Второ теглене, 11.01.2022 г

Победителите от второто теглене на играта „Една томбола, две тегления, пет награди!“ са:


 • Един брой пречиствател на въздух Rowenta PU3080F0 отива при kas******@gmail.com
 • Един брой смартфон Samsung A52S A528 DS Green отива при bia******@gmail.com
 • Един брой лаптоп Lenovo UltraSlim IdeaPad 3 15ITL6-82H800P1BM отива при dar******@gmail.com

Честито на печелившите! Очакваме да се свържат с нас, за да получат своите награди.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В
"ЕДНА ТОМБОЛА, ДВЕ ТЕГЛЕНИЯ, ПЕТ НАГРАДИ!"


Описаните по-долу правила определят условията и срокове, отнасящи се за "Една томбола, две тегления, пет награди!" наричана по-долу, за краткост “Томболата”.

 • 1. Общи
  • 1.1. Томболата е организирана от „Технополис България” ЕАД, ЕИК 130858590, гр. София, Околовръстен път 265, наричанo по-долу за краткост „Организатор". Участниците в Томболата са длъжни да спазват настоящите официални правила, наричани по-долу за краткост “Официални правила”. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Томболата на интернет страницата на Организатора www.technopolis.bg. Организаторът на Томболата си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официалните правила в хода и в рамките на периода на Томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на www.technopolis.bg
  • 1.2. НАГРАДИ

  • В Томболата ще бъдат раздадени следните награди:
   1. Един брой Телевизор - SONY-KD-55X82J-4K-Ultra-HD-LED;
   2. Един брой Сушилня - ELECTROLUX-EW8H1457W;
   3. Един брой Пречиствател - ROWENTA-PU3080F0;
   4. Един брой Смартфон - GSM-SAMSUNG-A52S-A528-DS-GREEN;
   5. Един брой Лаптоп - UltraSlim-LENOVO-IdeaPad-3-15ITL6-82H800P1BM;


  • 1.3. Механизъм: В тегленето за спечелване на награда от Томболата участват всички валидни имейл адреси, които към момента на съответното теглене имат на www.technopolis.bg валиден Абонамент.
  • 1.3.1 Абонамент: Абонаментът се прави на www.technopolis.bg чрез въвеждане на валиден имейл във формата „Абонирай се за нашите специални оферти“ и натискане на бутон „Абонирай ме“; Абонамент, чрез вече регистриран на www.technopolis.bg акаунт, може да бъде направен и през “Моят профил”, меню “Бюлетин”; Директен достъп до формата за Абонамент от мобилно устройство осигурява сканирането на QR кода поместен в печатните и електронните материали популяризиращи Томболата налични в хипермаркети TECHNOPOLIS или на www.technopolis.bg.
  • 1.4. Територия: Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
  • 1.5. Други: Официалните правила са задължителни за участниците в Томболата. С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата, участниците се съгласяват да участват в Томболата и потвърждават, че са запознати с Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.
 • 2. Право на участие
  • 2.1. В Томболата имат право да участват физически лица, навършили 18-годишна възраст.
  • 2.2.Участието в Томболата не е обвързано с покупка. Едно физическо лице, независимо от броя Абонаменти, може да спечели и има право да получи само една награда.
  • 2.3. В Томболата нямат право да участват работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „Видеолукс холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, в т.ч. членовете на техните семейства по права линия без ограничение, по съребрена линия до трета степен, включително. Ограниченията по предходното изречение се прилагат изцяло и за всички останали лица, които осъществяват каквато и да е дейност на територията на хипермаркети Технополис и Практикер, включително, но не само физически лица, работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на такива дружества.
 • 3. Tеглене на награди
  • 3.1. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в следните срокове:
  •  

   • Първо теглене на 20.12.2021г.:
    Награда 1: Телевизор - SONY-KD-55X82J-4K-Ultra-HD-LED;
    Награда 2: Сушилня - ELECTROLUX-EW8H1457W;
   • Второ теглене на 11.01.2022г.:
    Награда 3: Пречиствател - ROWENTA-PU3080F0;
    Награда 4: Смартфон - GSM-SAMSUNG-A52S-A528-DS-GREEN;
    Награда 5: Лаптоп - UltraSlim-LENOVO-IdeaPad-3-15ITL6-82H800P1BM;

  • 3.2. Организаторът уведомява всеки печеливш с електронно съобщение, на което в срок до 5 календарни дни от получаването му, от имейла, на който е получено, печелившият е длъжен да отговори, като изпълни точно всички дадени му инструкции, да посочи конкретен хипермаркет TECHNOPOLIS откъдето ще получи наградата и да предостави необходимите лични данни за получаване на наградата.
  • 3.3. Всички участници в Томболата безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатът от тегленето за наградите не подлежи на оспорване.
 • 4. Получаване на награди
  • 4.1. Наградата се получава в посочения от печелившия участник хипермаркет TECHNOPOLIS, в уговорен с Организатора ден и час. За да получи наградата печелившият участник, задължително следва да представи, предварително изпратения му от Организатора оторизационен код, да се легитимира с документ за самоличност и да подпише всички документи,предоставени му от Организатора, във връзка с приемо-предаването на наградата.
  • 4.2. Печеливш участник, който в срока по 3.2. не отговори на изпратеното му съобщение или в срок до 10 календарни дни от получаването на оторизационния код не е потърсил спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.
  • 4.3. Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни, или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето ѝ на печелившия участник.
  • В случай, че печеливш участник загуби или бъде лишен от правото да получи награда, Организаторът може да извърши ново теглене за съответната награда.
 • 5. Публичност
  • 5.1. Печелившите участници изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че задължително условие за да получат спечелената награда, е да бъдат снимани при връчването ѝ, както и че Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Томболата, безвъзмездно, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените във връзка с получаването на наградата имена, снимка/и и други данни, на интернет адрес www.technopolis.bg и на Фейсбук страница www.facebook.com/TechnopolisBG, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.
 • 6. Защита на личните данни
  • 6.1. Организаторът декларира, че предоставените лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, обработвани във връзка с Томболата, които се обработват за следните цели:
   • за участие в Томболата и свързаните с нея комуникационни активности (в т.ч. определяне на печеливш/и участник/ци, дали участник отговаря на условията на Томболата, комуникация с участник).
   • при спечелване на награда – за оформяне на документи за приемо-предаването ѝ, снимане на печелившия участник при връчването на наградата и използване на направената снимка/снимки от Организатора при условията и за срока, посочени в раздел 5 на настоящите Официални правила.
   • реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора и участниците.
  • 6.2. Личните данни на печелившите от Томболата, ще бъдат съхранявани от ОРГАНИЗАТОРА, за съответните императивно установени срокове.
  • 6.3. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни има право до получаването на награда да оттегли предоставеното съгласие, а без ограничение във времето има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата https://www.cpdp.bg/; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до [email protected]. Организаторът гарантира на всеки участник възможността да отправи запитване, относно съхранението и управлението на неговите лични данни, в т.ч. и да упражни правата си във връзка с тях.
  • 6.4 Всеки участник носи пълна отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. С участието си в Томболата, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.
 • 7. Други
  • 7.1. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да промени Официалните правила, включително обявените в същите срокове, или да прекрати Томболата. При никакви обстоятелства, Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи при, по повод или във връзка с провеждането на Томболата.
  • 7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Томболата участник и/или да не връчи спечелена награда на участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Всички инструкции, дадени от страна на Организатора на печеливш участник, са задължителни за последния, неизпълнението им или неточното им изпълнение, във всички случаи се счита за нарушаване на Официалните правила.
  • 7.3. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
  • 7.4. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за претенции на непечеливши участници за получаване на награда, за претенции, предявени след изтичане на срока на Томболата или по други подобни поводи.
  • 7.5 Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Томболата, поради действия или бездействия на трети лица.
  • 7.6 Всички спорове по тълкуването и прилагането на тези Официални правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, доколкото подсъдността не е императивно определена, се отнасят за решаване от компетентния съд в град София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Официалните правила са достъпни на интернет адрес www.technopolis.bg за периода на провеждане на Томболата.

Сравни ()
Сайтът използва "бисквитки" | Приемам