Избран магазин:
Избери друг магазин
Samsung Galaxy S24

 

 

УСЛОВИЯ
на „Предварителна продажба на Samsung Galaxy S24 256GB, S24+ 512GB, S24 Ultra 512GB/1TB (за краткост „Продукти“)“
в магазини Технополис в периодa 17.01.2024-30.01.2024г.

 

„Предварителна продажба на продуктите (по-долу „Предварителната продажба“/ „Кампанията“) се предлага от „Технополис България“ ЕАД, ЕИК 130858590 (по-долу „Технополис“).

 

Купи предварително:

  • Samsung Galaxy S24 256GB на цената на Galaxy S24 128GB + пакет аксесоари на стойност 100 лв.;
  • Samsung Galaxy S24+ 512GB на цената на Galaxy S24+ 256GB + пакет аксесоари на стойност 200 лв.;
  • Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB на цената на Galaxy S24 Ultra 256 GB + пакет аксесоари на стойност 200 лв.;
  • Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB на цената на Galaxy S24 Ultra 512 GB + пакет аксесоари на стойност 200 лв.;

 

Навсякъде по-горе под цена за смартфон Samsung Galaxy се разбира препоръчителната цена от доставчик.

Пакетът аксесоари за Samsung Galaxy S24 256GB включва прозрачен калъф GP-FPS921SAATW и зарядно устройство за 220V EP-T2510NBEGEU.

Пакетът аксесоари за Samsung Galaxy S24+ 512GB включва прозрачен калъф GP-FPS926SAATW, зарядно устройство за 220V EP-T2510NBEGEU и зарядно устройство за безжично зареждане EP-P2400TBEGEU.

Пакетът аксесоари за Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB и S24 Ultra 1TB включва прозрачен калъф GP-FPS928SAATW, зарядно устройство за 220V EP-T2510NBEGEU и зарядно устройство за безжично зареждане EP-P2400TBEGEU.

Кампанията не се отнася за Samsung Galaxy S24 128 GB, Samsung Galaxy S24+ 256 GB и Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB.

 

1. Общи

Предварителната продажба се извършва в периодa от 20:00 часа на 17.01.2024 до 23:59 часа на 30.01.2024г. до изчерпване на доставените на Технополис количества. Възможно е продукт/ите да не са налични във всички предлагани от производителя модификации, както и във всички магазини Технополис. Всяко физическо или юридическо лице („Купувач“) има право да закупи максимум 1 (един) продукт от модел с една поръчка. Технополис си запазва правото да променя настоящите Условия и всички срокове, посочени в тях, в случай на евентуални промени в условията и сроковете на доставка, направени от производителя (доставчика). В кампанията нямат право да участват лица под 18 г.

 

2. Плащане

При покупка от физически магазин, Купувачът заплаща цената на избрания/те Продукт/Продукти на каса в магазин Технополис, авансово, в пълен размер, с пари в брой/банкова карта, за което се издава фактура за авансово плащане, в която не могат да бъдат включвани други стоки/услуги, с три имена и ЕИК/ЕГН на Купувача и се съставя приемо-предавателен протокол. Фактурата за окончателно плащане се издава единствено на лицето, на което е издадена фактурата за аванс.

При покупка от www.technopolis.bg цената се заплаща, чрез някой от начините на плащане, посочени до съответния Продукт/и.

При покупка на изплащане се спазва установената между Технополис и съответната финансова институция процедура, в т.ч. се оформя и подписва целия предвиден набор документи.

 

3. Получаване

Всеки закупен Продукт се получава след като Купувачът, на предоставения от него телефон за връзка, бъде уведомен, че Продуктът е наличен за получаване.

Получаването се извършва лично или от изрично нотариално упълномощено от Купувача лице, в срок до 3 дни от уведомяването.

При покупка от физически магазин, получаването става в хипермаркета, издал приемо-предавателния протокол и фактурата за авансово плащане, при задължителното представяне на фактурата за авансово плащане в оригинал. Получаването се удостоверява със собственоръчно изписване на три имена и полагане на подпис от Купувача в Част 2 на протокола, както и отбелязване в оригинала на фактурата за авансово плащане. Получаването става лично от лицето, на чието име е издадена фактурата за авансово плащане или от изрично нотариално упълномощено от него лице. Фактурата за окончателно плащане се издава единствено на името на купувача, на името на който е издадена фактурата за авансово плащане.

При покупка от www.technopolis.bg, получаването се извършва съгласно посоченото на www.technopolis.bg.

Във всички случаи, Технополис не носи отговорност и не дължи каквато и да било неустойка/обезщетение за неполучен в срок Продукт/Продукти.

Важно!!! Определени модели калъфи, включени в пакета аксесоари ще се получават по куриер, за сметка на Технополис, в срок до месец от получаване от страна на клиента на телефона, за който се отнасят.

 

4. Лични данни

Купувачите потвърждават, че приемат безусловно настоящите условия, както и че са уведомени, че предоставянето на посочените в приемо-предавателния протокол данни е необходимо изискване за сключване на договор за продажба; без предоставянето им сключването на договор няма да бъде възможно. Цялата информация относно обработването на данните е подробно описана в част „Декларации“ на приемо-предавателния протокол, в който същите се предоставят. “Технополис България” ЕАД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да събира и обработва личните данни на Купувачите единствено за целите на Предварителната продажба.