Проект: “Подобрено качество на работните места в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД и ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД”, по договор No BG05M9OP001-1.021-0116-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Главна цел: Да се повиши производителността и качеството на труда и да се създават условия за устойчива заетост в предприятиятаOur website uses cookies | Accept