МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Изпълнение на проект: ДБФП № BG05M9OP001-1.021-0116-C01,
„Подобрено качество на работните места в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД и ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД“


Обучения на 908 служители на Технополис България и Практикер Ритейл на територията на 24 града.


Информационно обслужване (ИО) бе избрано за изпълнител, съгласно Публична покана за „Организиране и провеждане на обучение за придобиване на Ключова компетентност №4 „Дигитална компетентност” в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД и ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД“. Обученията бяха реализирани в изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.021-0116-C01 „Подобрено качество на работните места в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД и ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Обучението на 907 служители на „Технополис България“ ЕАД и „Практикер Ритейл“ ЕООД бе осъществено в учебните зали на ИО в градовете: София, Плевен, Велико Търново, Шумен, Русе, Варна, Бургас, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Враца, Монтана, Видин, Габрово, Разград, Силистра, Добрич, Сливен, Кърджали и Хасково. Курсистите бяха разпределени в 75 групи, по предварително одобрени графици, като в учебната програма бяха застъпени обучения по SAP и MS Office.
В периода 25.09.2018 г. – 13.02.2019 г. успешно бяха обучени и сертифицирани включените в проекта служители.
Всички дейности по договора приключиха в срок в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и на ОПРЧР. Специалистите по SAP към ИО и квалифицирани преподаватели по MS Office всеотдайно работиха, за да са в максимална полза за повишаване на знанията и уменията на курсистите. За пореден път ИО доказа професионализъм и екипност в реализацията на обучения по проекти с национален мащаб.


Проект:“Подобрено качество на работните места в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД и ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД”, по договор № BG05M9OP001-1.021-0116-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


Главна цел:Да се повиши производителността и качеството на труда и да се създават условия за устойчива заетост в предприятията.


Бенефициент:Технополис България ЕАД


Обща стойност:249 700.00 лева, от които 212 245.00 лева европейско и 37 455.00 лева национално съфинансиране.


Начало: 01.04.2018 г.


Край: 30.06.2019 г.


Our website uses cookies | Accept