Моля, изберете
070012340
Сайтът използва "бисквитки" (cookies). | Приемам

ОБЩИ УСЛОВИЯ „Върни стар смартфон, купи нов SAMSUNG GALAXY NOTE 9 с 200 лв. или 400 лв. отстъпка“

Научи повече за НОВИЯ Samsung Galaxy Note9 тук

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА. „Върни стар смартфон, купи нов SAMSUNG GALAXY NOTE 9 с 200 лв. или 400 лв. отстъпка“ се организира и провежда от “Самсунг Електроникс“ Румъния, клон България, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №115М („Организаторът“). Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда във всички хипермаркети Технополис (отдел Компютри и комуникации), стопанисвани от Технополис България ЕАД („Търговецът“).

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА. Промоцията се провежда в периода от 19:00 ч. на 09.08.2018 г. до 19:00 ч. на 23.08.2018 г. включително („Период на Промоцията”), до изчерпване на наличните промоционални количества.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. В Промоцията имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 г. („Участници”).

 

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА. Всеки участник, който в Периода на Промоцията върне в хипермаркет Технополис стар смартфон, отговарящ на изискванията на т.1 по-долу, и заплати авансово на каса (в брой или с банкова карта) продажната цена на смартфон SAMSUNG GALAXY NOTE 9 получава една от следните отстъпки – отстъпка от 200 лв. при връщане на стар смартфон; отстъпка от 400 лв. при връщане на стар смартфон Samsung Galaxy Note (Note 3, Note 3 Neo, Note 4, Note 5, Note 8). Отстъпката е фиксирана, не се натрупва и не се комбинира с каквито и да било други отстъпки и промоции. Промоцията важи за закупуване на 1 бр. SAMSUNG GALAXY NOTE 9 от Участник, срещу връщане на 1 бр. стар смартфон. Промоцията не важи за покупки онлайн и покупки на изплащане. Възможно е SAMSUNG GALAXY NOTE 9 да не е наличен във всички предлагани от производителя цветове. С връщането на смартфона на Търговеца Участникът прехвърля собствеността върху смартфона на Организатора/овластено от него лице.

  1. Стар смартфон, по смисъла на настоящите Общи условия, е смартфон със смарт функции, който използва операционни системи и приложения от трети страни, чийто IMEI номер може да бъде безспорно установен в момента на връщане. Т.нар. нефункционални телефони (които не предлагат комбинация на сензорен екран, безжичен интернет и/или подръжка на мобилни операционни системи, или имат активиран iCloud или Google акаунт) и смартфони, чиито IMEI номера не могат да бъдат безспорно установени в момента на връщане, няма да бъдат приемани.

  2. Търговецът не носи отговорност за изкупуването на изгубен, откраднат и/или фалшив смартфон. При съмнения относно нарушение на нормативни разпоредби от страна на Участника във връзка с изгубен, откраднат и/или фалшив смартфон, Търговецът по своя преценка уведомява компетентните държавни органи, и с цел оказване на съдействие задържа смартфона.


    Към момента на връщане се счита, че Участникът е премахнал/заличил от смартфона всички SIM карти, карти памет, SMS (текстови съобщения), контакти, снимки, всякакви видове изображения, и каквато и да е друга лична информация. Организаторът/Търговецът не носи отговорност в случай на неизпълнение на горепосочените действия от страна на Участника и загуба/кражба на какъвто и да е вид лична или поверителна информация. Всички видове носители на информация и цялата информация, съхранена на смартфона, посочени по-горе, се унищожават в процеса на рециклиране. Участникът се съгласява с нивото на сигурност, защита и поверителност, което се прилага при отстраняването на тези данни в процеса на обработка/проверка на смартфона. В случай, че Участникът не е отстранил SIM карта от смартфона, Организаторът/Търговецът не носи отговорност за проведени от устройството разговори и няма задължение да заплаща същите. Търговецът си запазва правото, по свое усмотрение, да откаже приемането на определен вид смартфони.


  3. Когато предоставен за връщане смартфон може да участва в промоцията Участникът го предава на Търговеца и авансово заплаща на каса продажната цена на SAMSUNG GALAXY NOTE 9, намалена с приложимата в конкретния случай отстъпка от 200 лв. или 400 лв. За извършеното плащане се издава фактура за авансово плащане (задължително с три имена и ЕГН на Участника), в която не могат да бъдат включвани други стоки/услуги. За предоставения за връщане смартфон Търговецът изготвя приемо-предавателен протокол в два екземпляра, в който Участникът собственоръчно попълва три имена и полага подпис.
  4. Заплатените смартфони SAMSUNG GALAXY NOTE 9 се получават в срок от 24.08.2018 г. до 15.09.2018 г. Получаването става в хипермаркета, издал фактурата за авансово плащане, при задължителното представяне в оригинал на фактурата и приемо-предавателния протокол по т.2, по-горе. Получаването се удостоверява със собственоръчно изписване на три имена и полагане на подпис от Участника в Част 2 на протокола, както и отбелязване в оригинала на фактурата за авансово плащане. Получаването става лично от лицето, на чието име е издадена фактурата или от изрично нотариално упълномощено от него лице. Технополис не носи отговорност и не дължи неустойка/обезщетение за неполучени в срок смартфони.

 

РАЗДЕЛ 6. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ. Организаторът има право да отстрани от участие в Промоцията лица, които не отговарят на настоящите Общи условия.

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това на интернет адрес https://www.samsung.com/bg/smartphones/galaxy-note9/. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

 

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. Участниците потвърждават, че приемат безусловно настоящите Общи условия, както и че предоставянето на посочените в приемо-предавателния протокол по т.2, по-горе, данни е необходимо изискване за участие в Промоцията; без предоставянето им участие в Промоцията няма да бъде възможно. Цялата информация относно обработването на данните е подробно описана в част „Декларации“ на приемо-предавателния протокол, в който същите се предоставят. Организаторът/Търговецът, в качеството си на регистрирани администратори на лични данни, поемат задължение да събират и обработват личните данни на Участниците единствено за целите на провеждането на Промоцията и предоставянето на отстъпките.

РАЗДЕЛ 9. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ Всички спорове между Организатора/Търговеца и Участниците относно Промоцията и настоящите Общи условия се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.

© Технополис. Всички права запазени. Уеб дизайн StudioX