*

Абонирай се за нашите специални оферти

С абонамента се съгласявате предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани за целите и по начина посочени в общите условия, включително, но не само, за да получавате информация за актуални промоции и други активности на Технополис и приемате Официалните правила на томболата на Технополис

 

 

Абонирай свой валиден имейл адрес за актуалните ни специални оферти и участвай в томболата на Технополис

 

Теглене, 10.07.2023 г

Победителите от тегленето на играта „Абонирай се и участвай за награди! Томболата на Технополис те очаква!“ са:


 • * Един брой  Велосипед KCP FOLDO 20’’ отива при ves*******@gmail.com
 • * Един брой Хладилник с фризер HAIER HDW 3618 DNPK отива при sev*****@abv.bg
 • * Един брой Смартфон SAMSUNG GALAXY A34 5G LIME отива при tat*****@abv.bg

Честито на печелившите! Очакваме да се свържат с нас, за да получат своите награди.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА
„Абонирай се и участвай за награди! Томболата на Технополис те очаква!”


Настоящите правила определят условията и срокове, отнасящи се за томболата „Абонирай се и участвай за награди! Томболата на Технополис те очаква!”, наричана по-долу за краткост Томболата”.

 • 1. Общи
  • 1.1. Томболата е организирана от „Технополис България” ЕАД, ЕИК 130858590, гр. София, Околовръстен път 265, по-долу за краткост „Организатор”. Участниците в Томболата са длъжни да спазват настоящите официални правила, по-долу за краткост „Официални правила”. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Томболата на интернет страницата на Организатора www.technopolis.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официалните правила на Томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на www.technopolis.bg.
  • 1.2. Награди

  • В Томболата ще бъдат раздадени следните награди:
   1. Един брой Велосипед KCP FOLDO 20";
   2. Един брой Хладилник с фризер HAIER HDW 3618 DNPK;
   3. Един брой Смартфон SAMSUNG GALAXY A34 5G LIME.


  • 1.3. Механизъм: В тегленето за спечелване на награда от Томболата участват всички валидни имейл адреси, които към момента на съответното теглене имат валиден Абонамент на www.technopolis.bg
  • 1.3.1 Абонамент: Абонаментът на www.technopolis.bg се прави чрез въвеждане на валиден имейл адрес във формата „Абонирай се за нашите специални оферти”и натискане на бутон “Абонирай ме”; Абонамент може да бъде направен и от регистриран на www.technopolis.bg акаунт през “Моят профил”, меню “Моите абонаменти”; Директен достъп до формата за Абонамент от мобилно устройство, осигурява сканирането на QR кода поместен в печатните и електронните материали популяризиращи Томболата налични в хипермаркети TECHNOPOLIS и на www.technopolis.bg
  • 1.4. Територия: Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
  • 1.5. Други: Официалните правила са задължителни за участниците в Томболата. С извършването на което и да е от действията за участие в Томболата, участниците се съгласяват да участват в Томболата и потвърждават, че са запознати с Официални правила, разбрали са ги, и ги приемат безусловно.
 • 2. Право на участие
  • 2.1. В Томболата имат право да участват физически лица, навършили 18-годишна възраст.
  • 2.2. Участието в Томболата не е обвързано с покупка. Едно физическо лице, независимо от броя Абонаменти, може да спечели и има право да получи само една награда.
  • 2.3. В Томболата нямат право да участват работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „Видеолукс холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, в т.ч. членовете на техните семейства по права линия без ограничение, по съребрена линия до трета степен, включително. Ограниченията по предходното изречение се прилагат изцяло и за всички останали лица, които осъществяват каквато и да е дейност на територията на хипермаркети Технополис и Практикер, включително, но не само физически лица, работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на такива дружества.
 • 3. Tеглене на награди
  • 3.1. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 10.07.2023 г.
  • 3.2. Организаторът уведомява всеки печеливш с електронно съобщение, на което в срок до 5 календарни дни, считано от изпращането му, печелившият участник е длъжен да отговори от имейла, на който е получено, като изпълни точно всички дадени му инструкции, посочи конкретен хипермаркет TECHNOPOLIS, откъдето ще получи наградата, и предостави необходимите лични данни за получаването ѝ. Организаторът гарантира само за изпращането на съобщението и не носи отговорност за неполучени или непрочетени в срок електронни съобщения от страна на участниците.
  • 3.3. Всички участници в Томболата безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатът от тегленето за наградите не подлежи на оспорване.
 • 4. Получаване на награди
  • 4.1. Наградата се получава в посочения от печелившия участник хипермаркет TECHNOPOLIS, в уговорен с Организатора ден и час. За да получи наградата печелившият участник, задължително следва да представи, предварително изпратения му от Организатора оторизационен код, да се легитимира с документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от Организатора, във връзка с приемо-предаването на наградата.
  • 4.2. Печеливш участник, който независимо от причината, в срока по 3.2. не отговори на изпратеното му съобщение или в срок до 10 календарни дни от изпращането на оторизационния код не е потърсил спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.
  • 4.3. Организаторът може да откаже предоставянето на спечелена награда, ако предоставените данни за получаването ѝ са непълни или неточни и/или не позволяват безспорното идентифициране на съответното лице като печеливш участник.
  • 4.4. В случай, че печеливш участник се откаже от получаване на награда, загуби или бъде лишен от правото да получи награда, Организаторът може, но не е длъжен да извърши ново теглене за съответната награда.
 • 5. Публичност
  • 5.1. Печелившите участници изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че задължително условие, за да получат спечелената награда, е да бъдат снимани при връчването ѝ, както и че Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Томболата, безвъзмездно, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените във връзка с получаването на наградата имена, снимка/и и други данни, на интернет адрес www.technopolis.bg и на Фейсбук страница https://www.facebook.com/technopolisbg, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.
 • 6. Защита на личните данни
  • 6.1. С участието в Томболата/Абонамента, участникът се съгласява Организаторът да обработва предоставените от него лични данни:
   • 6.1.1. За целите на Томболата и свързаните с нея комуникационни активности (в т.ч. определяне на печеливш/и, дали участник отговаря на условията на Томболата, комуникация с участник, при спечелване на награда – за оформяне на документи за приемо-предаването ѝ, снимане на печелившия участник при връчването на наградата и използване на направената снимка/снимки от Организатора при условията и за срока, посочени в раздел 5 на настоящите Официални правила и др.);
   • 6.1.2. За изпращане на информация за актуални промоции и други активности на Организатора;
   • 6.1.3. За реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора;
   • 6.1.4 По преценка на Организатора предоставените контакти, могат да бъдат включвани в организирани от него игри/томболи на случаен принцип, участието, в които не е обвързано с покупка. Предоставеното съгласие, може да бъде оттеглено по всяко време от “Моят профил”, меню “Моите абонаменти” (в случай на налична регистрация на www.technopolis.bg) или чрез изпращане на имейл до [email protected]. В случай, че съгласието бъде оттеглено по време на Томболата участникът автоматично губи правото за участие в същата. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, обработвани във връзка с Томболата и декларира, че същите ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания, в т.ч. и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
  • 6.2. Личните данни на участниците в томболата, обработвани за целите на Томболата и свързаните с нея комуникационни активности ще бъдат съхранявани до един месец от приключването ѝ; личните данни на абонираните участници, обработвани за информиране за актуални промоции и други активности ще бъдат съхранявани до момента на отпадане на основанието за обработване (оттегляне на съгласието и/или др.). Личните данни на печелившите от Томболата обработвани за целите описани в раздел 5 се съхраняват за описания срок (до 1 година от приемо-предаването на наградата), а тези необходими за изпълнение на законови задължения във връзка с данъчното законодателство ще бъдат съхранявани от Организатора, за съответните императивно установени срокове.
  • 6.3. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни освен правото да оттегли предоставено съгласие, има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2 или по електронен път чрез интернет страницата https://www.cpdp.bg/; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани и чрез изпращане на e-mаil до [email protected]. Организаторът гарантира на всеки участник възможността да отправи запитване, относно съхранението и управлението на неговите лични данни, в т.ч. и да упражни правата си във връзка с тях.
  • 6.4 Всеки участник носи пълна отговорност в случай, че е използвал чужди лични данни. С участието си в Томболата, участникът декларира, действителността и истинността на предоставените от него лични данни.
 • 7. Други
  • 7.1. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да промени Официалните правила, включително обявените в същите срокове, или да прекрати Томболата. При никакви обстоятелства, Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи при, по повод или във връзка с провеждането/прекратяването на Томболата.
  • 7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Томболата участник и/или да не връчи спечелена награда на участник, който не спазва Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Всички инструкции, дадени от страна на Организатора на печеливш участник, са задължителни за последния, неизпълнението им или неточното им изпълнение, във всички случаи се счита за нарушаване на Официалните правила.
  • 7.3. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
  • 7.4. Участниците нямат право да извършват действия, които им дават нерегламентирано предимство пред останалите участници, вкл. заобикаляне на механизма, нарушаване на настоящите правили и/или др.
  • 7.5 Организаторът не е длъжен да води каквато и да е кореспонденция с участниците в Томболата.
  • 7.6 Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Томболата, поради действия или бездействия на трети лица.
  • 7.7. Всички спорове по тълкуването и прилагането на тези Официални правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, доколкото подсъдността не е императивно определена, се отнасят за решаване от компетентния съд в град София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Официалните правила са достъпни на интернет адрес www.technopolis.bg за периода на провеждане на Томболата.

Сравни ()