МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Тръжна документация във връзка с „Организиране и провеждане на обучение за придобиване на Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

 

С настоящия проект ще бъде удовлетворена потребността от повишаване на квалификацията на ключовите служители на две от структуроопределящите предприятия в областта на търговското посредничество - Технополис България ЕАД и Практикер Ритейл ЕООД.

 

Общата цел на проекта е да се повиши производителността и качеството на труда и да се създават условия за устойчива заетост в предприятията.

Специфичните цели на проектното предложение са следните:

  • да се подобрят уменията по информационни и комуникационни технологии на 908 заети лица на ключови позиции в двете дружества чрез провеждане на обучения по дигитална компетентност;
  • да се повиши ефективността на предприятията в процеса на обработка на данни и обмен на информация чрез придобиване на задълбочени нови познания от служителите за спецификите при работа с офис пакет приложения и специализиран софтуер и програми, които могат да облекчат ежедневната им дейност и да направят работата им по-структурирана и лесна за отчитане;
  • да се увеличи качеството на работа и респективно естеството на предоставяните услуги чрез инвестиции в допълнителна квалификация;
  • да се повиши мотивацията и увереността на обучаваните лица, които вследствие на преминатото обучение да могат по-пълноценно да развият и покажат своя потенциал.

Основните дейности са свързани с организиране и провеждане на обучения за придобиване на ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност, дейности по управление на проекта, информиране и публичност.

Включените в проекта дейности ще окажат пряко влияние върху нарастване на личната ангажираност на заетите лица, които ще получат възможност да усвоят нови знания и по този начин да станат по-конкурентоспособни и атрактивни. С реализацията на настоящия проект, Технополис България ЕАД и Практирек Ритейл ЕООД ще дадат своя принос за повишаване на качеството на работната сила, което ще намери проявление в повишени умения в областта на информационните и комуникационни технологии на служителите и достигане на по-висока производителност на труда.

Очакваните резултати са: 908 обучени служители с подобрени ключови компетенции и мотивация за работа; придобити теоретични познания и реален практически опит в дигиталните компетенции; подобрени конкурентни позиции и увеличени икономически показатели по региони за двете дружества.


Тръжна документацияOur website uses cookies | Accept