ОБЯВА


от Община Пловдив и „Технополис България” ЕАД

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ, бр. 12 от 2016 г., посл. доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г./


У В Е Д О М Я В А М Е


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме следното инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на локално пътно платно в имоти 56784.532.282 и 56784.532.9522 с НТП за второстепенна улица – „Коматевско шосе”, район Южен, гр. Пловдив”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Южен, гр. Пловдив, ул. „Македония“ №73А или в РИОСВ Пловдив, бул. "Марица "№ 122.

Compare ()