МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Технополис България ЕАД изпълнява проект: "Подобрено качество на работните места в ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД и ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД", по договор № BG05M9OP001-1.021-0116-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.021 "ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА" по ОП Развитие на човешките ресурси на стойност: 249 700.00 лв., от които 212 245.00 лв. европейско и 37 455.00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%.
Срокът на изпълнение на проекта е 17 месеца, от 01.04.2018 до 30.06.2019 г.


Общата цел на проекта е да се повиши производителността и качеството на труда и да се създават условия за устойчива заетост, чрез повишаване квалификацията и способностите на ключови служители в две от структуроопределящите предприятия в областта на търговското посредничество - Технополис България ЕАД и Практикер Ритейл ЕООД.


Our website uses cookies | Accept