Инвестиционно предложение гр. Пловдив, Технополис 2
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)


УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение


от „Технополис България” ЕАД, ЕИК 130858590, гр. София, п.к. 1766, ж.к. Младост, ул. „Околовръстен път“ №265, Хипермаркет Технополис, тел. 02 9211 192

Пълен пощенски адрес:
гр. София, п.к. 1766, ж.к. Младост, ул. „Околовръстен път“ №265, Хипермаркет Технополис

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 0887 629 680, имейл: [email protected]

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Сашо Иванов Ганчев

Лице за контакти: Красимир Енев, тел: 0887 629 680, имейл: [email protected]

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че „Технополис България” ЕАД има следното инвестиционно предложение:
„Търговски комплекс Технополис” в ПИ 56784.532.280, кв. 68, м. Модър, р-н „Западен“, гр. Пловдив.


Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е ново и предвижда в имот с площ 10 654 кв. м, изграждане на търговски комплекс, включващ:

 • магазин за бяла и черна техника от веригата „Технополис”
 • зоомагазин
 • два магазина за промишлени стоки – единият за дрехи, другият за туристическо оборудване
 • кафене
 • паркинг за 121 автомобила

при следните параметри и показатели:

ПОКАЗАТЕЛ ПРОЕКТ НОРМАТИВ
Площ на имота 10 654 м2
ЗП 5512 м2
РЗП 6786 м2
Плътност 51.74 % 60 %
Кинт 0.64 2
% озеленяване
Паркоместа 121 67

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Конструкцията на сградата ще бъде скелет от сглобяеми стоманобетонови елементи – колони и греди. Двуетажната част, в която ще бъдат разположени обслужващата и складовата зони, ще бъде с монолитна стоманобетонова подова конструкция и покрив от сглобяеми стоманобетонови греди.

Фасадните стени се предвижда да бъдат изпълнени от „сандвич“ панели с пълнеж от минерална вата.

В зоната на главния вход се предвижда декоративен акцент във вид на портал, който ще се изпълни с еталбондови обшивки и остъклявания, тип окачена фасада.

Вътрешните преградни стени са леки, по система Кнауф, като на необходимите места са предвидени пожарозащитни стени с EI120 и EI60.

Характерът на сградата изисква остъкляването да бъде сведено до минимум. Предвидени са лентови прозорци по северозападната фасада.

Съгласно проектната разработка, сградата ще бъде разделена на четири функционални зони:

 • Обслужваща зона „Технополис“

  Помещенията в тази зона ще са разположени на два етажа, около главния вход, на югоизток.

  Офис – интернет продажби. Ще бъде разположен е в близост до главния вход на площ от 38м2. Ще обслужва клиентите на магазина, които са направили поръчка онлайн и директно искат да я получат на входа, без да влизат в магазина. В това помещение също ще се подготвят за спедиция към куриерските фирми поръчките от интернет-магазина. Предвиден е банкомат.

  Офис на охраната. Ще бъде разположен непосредствено до главния вход, този офис с площ от 11 м2 ще осигурява денонощната охрана и наблюдение на обекта. В това помещение ще са ситуирани контролните прибори на системите за СОТ, видеонаблюдение и пожароизвестяване. Ще служи и като пропуск за офисната част.

  Битови помещения за персонала. Ще се намират на второ ниво (кота +3.00) в близост до входа на магазина. На площ от 170 м2 ще са разположени съблекални с душове и тоалетни, отделно за мъже и жени, и стая за почивка на персонала.

  Административен офис и зала за обучение. Ще бъдат разположени на второ ниво, с пропуск покрай помещението за охрана. Офисът ще е обзаведен с 10 работни места, канцелария за управителя на магазина и каса, в отделно помещение. Залата за обучение ще разполага с 12 места.

  Технически помещения. В северозападната част, със самостоятелен вход отвън, е проектирано главното разпределително табло (ГРТ), оградено с пожарозащитни стени (EI 120). КСК помещението ще бъде отделено с пожарозащитни стени и таван, и разположено в югоизточната част на сградата, със самостоятелен вход отвън.

  Сървърното помещение за магазина е проектирано на второ ниво (кота +3.00), към офиса.

 • Търговска зала „Технополис“

  Ще бъде разположена изцяло на кота ±0.00 на площ от 2950 м2. Тази зона няма да бъде разделена с допълнителни ограждащи елементи и ще представлява единен обем със светла височина 4.4м под осветителните тела. Броят на колоните тук ще бъде сведен до минимум, което да позволява гъвкаво и свободно разположение на стелажите в магазина. С цел да се осигури по-добър микроклимат е предвидена система за централна вентилация и климатизация. Осветлението ще се осигурява главно от изкуствени източници (предвиденото на северозападната фасада ивично остъкляване е по-скоро с психологическо въздействие). Предвижда се магазинът да осигурява максимално добра възможност на клиента за пряк контакт със стоките, което да улесни неговия избор. Характерът на пространството ще напомня индустриална среда. Това обаче от своя страна спомага вниманието на посетителите да се концентрира изцяло върху изложените продукти. Те от своя страна ще бъдат групирани тематично, като конкретната конфигурация ще бъде определена от собственика и ще може да се мени в зависимост от пазарната конюнктура. Входът на магазина за клиенти ще бъде ориентиран на югоизток, към бул.”Коматевско шосе”, откъдето се очаква потокът от посетители. В съответствие с действащата нормативна уредба, освен главния вход на магазина, е предвиден допълнителен евакуационен изход през съседна безопасна зона - склада на магазина.

 • Склад „Технополис“ с товаро-разтоварна рампа

  Складът, обслужващ магазина, ще бъде разположен на две нива - кота ±0.00, с площ от 917м2. и кота +5.20 с площ 834м2. Светлата височина на първо ниво ще бъде 4.80м, а на второ 4.20-3.60м. В склада на кота 0.00, до товаро-разтоварните рампи ще има оградено помещение за приемчик, което функционално ще го обслужва. Поради естеството на стоките, които ще се съхраняват, складът е предвиден без отопление. Обслужването и зареждането ще става чрез товарна рампа за два ТИР - камиона и бусове. Рампата ще бъде покрита с козирка, която да осигури нормално протичане на товаро-разтоварните операции и при неблагоприятни метеорологични условия. Ще бъде оборудвана е с два ТИР-маншона и хидравлични изравнители. Зад търговската зала ще се обособи склад за кашони, които представляват опаковките на мострите.

 • Наематели

  Освен магазин „Технополис“, в сградата са проектирани още четири самостоятелни подобекта за отдаване под наем:

  Кафе
  Ще се намира се в югозападната част на сградата, със самостоятелен вход. Обектът ще предлага готови, пакетирани храни и закуски, както и топли и студени напитки в еднократни опаковки. Ще разполага с 12 места на закрито. Към кафето има предвиден малък склад и санитарен възел. Зареждането ще се извършва в извънработно време.

  Зоомагазин
  Ще предлага храни и аксесоари за домашни любимци, от гамата на декоративните животни ще се предлагат само гризачи. Ще включва:
  - Търговска зала;
  - Ветеринарна аптека със склад и самостоятелен вход;
  - Зона за животни (ще се предлагат само гризачи). Зоната ще е част от търговската зала и ще е с естествено горно осветление и баня;
  - Склад със зона за зареждане, буферен склад в отделна външна постройка;
  - Служебни помещения, вкл. офис, съблекалня, тоалетна за персонала.

  Магазин за промишлени стоки (облекло).
  Ще се състои се от търговска зала, санитарен възел и служебно помещение. Транспортният и пешеходен достъп до имота, съгласно утвърдения ПУП, е решен от съществуващия булевард „Коматевско шосе”, в югоизточния край на парцела.

Пред сградата в границите на УПИ е проектиран паркинг за 121 автомобила, а при изграждането на локалното пътно платно по „Коматевско шосе“ пред парцела ще се предвидят допълнителни 19 паркоместа. Зоната непосредствено пред главния вход е решена като пешеходна. От северозапад ще бъде обособена зона за зареждане на магазина, с товарна рампа за ТИР-камиони и бусове. По периферията на имота са търсени предимно площи за озеленяване, в които е предвидена армирана тревна настилка за осигуряване на противопожарен път, в съответствие с изискванията на чл. 27 от Наредба No Iз-1971.

Предвидено е както функционално, така и пространствено разделяне на автомобилните подходи за клиенти и за зареждане. При спазване на функционалната последователност ще бъдат ясно зонирани и разграничени дейностите паркиране, зареждане, складиране, търговия.

Захранването на обекта с ел. енергия ще стане от нов трафопост, ситуиран на границата на имота. Измерването, схемата и компановката на трафопоста не са предмет на настоящото инвестиционно предложение.

Топла вода за нуждите на търговския комплекс ще се осигурява от електрически бойлери с вместимост 5, 10, 30, 50 и 150 литра.

Предвиждa се обектът да се климатизира с въздушно-охлаждаеми термопомпени VRF системи.

За вентилацията ще се използват локални рекуперативни вентилационни блокове. При изграждането на търговския комплекс ще бъдат извършени изкопни работи на дълбочина до 2,5 м, без използване на взрив.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Предвиденият търговски комплекс ще се впише хармонично в разрастващия се жилищен район и ще предостави на населението му липсващи в близост търговски услуги.

Инвестиционното предложение ще се реализира по изискванията на ЗУТ, чрез процедура за строително разрешение от Община Пловдив, район Южен.

 

4. Местоположение:

Предвижда се, инвестиционното предложение да се реализира в ПИ 56784.532.280, район Западен, град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив. Имотът е собственост на Възложителя.

Територията, предвидена за реализиране на ИП, не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). Най-близкият такъв по Закона за защитените територии е природна забележителност „Младежки хълм“, отстояща на около 800 м в североизточна посока, а по Закона за биологичното разнообразие – защитена зона по Директивата за местообитанията BG0000578 „Река Марица” и защитена зона по Директивата за птиците BG0002087 „Марица - Пловдив” разположени съответно на около 2,0 и 2,2 км в северозападна посока.

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни сгради, намиращи се на около 30 м северозападно от мястото за реализация на ИП.

Не се очаква засягане на територии за опазване на обектите на културно-историческото наследство, както и осъществяване на трансгранично въздействие.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Местоположение на имота (със син контур), в който се предвижда да се реализира ИП

Compare ()
Our website uses cookies | Accept