Печеливши от томболата “20 години Технополис“

 

Изтеглихме двеста шестдесет и двамата щастливи печеливши от томболата “20 години Технополис“! Спечелилите можете да видите тук.

 

Всеки печеливш ще получи имейл с информация как да получи наградата си.

 

Честито на победителите! Благодарим на всички, които се включиха с пожелание към Технополис! Бъдете здрави!Напишете Вашето пожелание за рождения ни ден

 

С натискането на бутона Изпрати се съгласявате на посочения имейл/телефон да получавате информация за специалните оферти на Технополис и приемате официалните правила на "20 години Технополис!".

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В
"ТОМБОЛА 20 ГОДИНИ ТЕХНОПОЛИС"


Описаните по-долу правила определят условията и срокове, отнасящи се за томболата „20 ГОДИНИ ТЕХНОПОЛИС" наричана по-долу, за краткост “Томболата”.

 • 1. Общи
  • Томболата е организирана от „Технополис България” ЕАД, ЕИК 130858590, гр. София, Околовръстен път 265, наричанo по-долу за краткост „Организатор". Участниците в Томболата са длъжни да спазват настоящите официални правила, наричани по-долу за краткост “Официални правила”. Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Томболата на интернет страницата на Организатора www.technopolis.bg. Организаторът на Томболата си запазва правото едностранно да променя и/или допълва Официалните правила в хода и в рамките на периода на Томболата, като промените влизат в сила след оповестяването им на www.technopolis.bg.
  • 1.2. НАГРАДИ

  • В Томболата ще бъдат раздадени следните награди:
   1. 2 награди, всяка една от които съдържа карти-подарък ТЕХНОПОЛИС с обща номинална стойност 5000 лв. (пет хиляди лева).
   2. 20 награди, всяка една от които съдържа карти-подарък ТЕХНОПОЛИС с обща номинална стойност 1000 лв. (хиляда лева)
   3. 20 награди, всяка една от които съдържа карти-подарък ТЕХНОПОЛИС с обща номинална стойност 500 лв. (петстотин лева)
   4. 20 награди, всяка една от които съдържа карти-подарък ТЕХНОПОЛИС с обща номинална стойност 200 лв. (двеста лева)
   5. 200 бр. раници ТЕХНОПОЛИС;


  • 1.3. Механизъм: За участие в томболата е необходимо да напишете Вашето пожелание за рождения ни ден във формата за участие „Напишете Вашето желание за рождения ни ден“ находяща се на https://www.technopolis.bg/bg/technopolis-20-years, да попълните коректно останалите задължителни полета и да натиснете бутона „ИЗПРАТИ“.
  • 1.4. Територия: Томболата се провежда в периода от 09.05.2022 г. до 09.06.2022 г., включително, на географската територия на Република България.
  • 1.5. Абонамент: С изпращането на формата за участие „Напишете Вашето желание за рождения ни ден“ участникът се съгласява:
   • i) на предоставените контакти да получава информация за специални оферти, актуални промоции и други активности на Организатора.
   • ii) предоставените контакти, по преценка на Организатора да бъдат включвани в организирани от него игри/томболи на случаен принцип. Предоставеното съгласие, може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на имейл до [email protected], а при регистриран акаунт на www.technopolis.bg и от „Моят профил“, меню „Моите абонаменти“. В случай, че съгласието бъде оттеглено в периода на провеждане на Томболата, участникът незабавно губи право за участие в същата.
 •  

 • 2. Право на участие
  • 2.1. В Томболата имат право да участват физически лица, навършили 18-годишна възраст попълнили коректно формата за участие на https://www.technopolis.bg/bg/technopolis-20-years
  • 2.2. Участието в Томболата не е обвързано с покупка. Всеки участник, може да спечели и има право да получи само една награда (независимо от броя на отправените пожелания, регистрации и т.н.).
  • 2.3. В Томболата нямат право да участват работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „Видеолукс холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, в т.ч. членовете на техните семейства по права линия без ограничение, по съребрена линия до трета степен, включително. Ограниченията по предходното изречение се прилагат изцяло и за всички останали лица, които осъществяват каквато и да е дейност на територията на хипермаркети Технополис и Практикер, включително, но не само физически лица, работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на такива дружества.
  • 2.4. Организаторът си запазва правото, освободен от всякаква отговорност, без да е необходимо да се обосновава, да прекратява участието в Томболата на участници, отправили пожелания, които са нецензурни, противоречат на закона или добрите нрави, или по преценка на Организатора са определени като неуместни.
 •  

 • 3. Tеглене на награди
  • 3.1. Наградите ще бъдат изтеглени в срок до 15.06.2022 г., на случаен принцип.
  • 3.2. Организаторът уведомява всеки печеливш с електронно съобщение, на което в срок до 5 календарни дни от имейла, на който е получено, печелившият е длъжен да отговори, като изпълни точно всички съдържащи се в електронното съобщение инструкции.
  • 3.3. Резултатът от тегленето на наградите не подлежи на оспорване и в тази връзка Организаторът няма да води с когото и да е каквато и да е кореспонденция.
 •  

 • 4. Получаване на награди
  • 4.1. Наградата се получава в уговорени с Организатора ден, час и хипермаркет Технополис. За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да представи предварително изпратения му от Организатора оторизационен код, да се легитимира с документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от Организатора, във връзка с приемо-предаването на наградата.
  • 4.2. Печеливш участник, който в срока по 3.2. не отговори на изпратеното му съобщение или в срок до 10 календарни дни от получаването на оторизационния код не е потърсил спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.
  • 4.3. Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни, или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето ѝ на печелившия участник.
  • 4.4. В случай, че печеливш участник загуби или бъде лишен от правото да получи награда, Организаторът може по своя преценка, без да е длъжен, да извърши ново теглене за съответната награда.
 •  

 • 5. Публичност
  • 5.1. Печелившите участници изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че задължително условие, за да получат спечелената награда, е да бъдат снимани при връчването ѝ, както и че Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Томболата, безвъзмездно, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените във връзка с получаването на наградата имена, снимка/и и други данни, на интернет адрес www.technopolis.bg и на Фейсбук страница www.facebook.com/TechnopolisBG, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.
 •  

 • 6. Защита на личните данни
  • 6.1. С участието в Томболата/абонирането за нашите специални оферти, участникът се съгласява Организаторът да обработва предоставените от него лични данни за целите на Томболата и свързаните с нея комуникационни активности (в т.ч. определяне на печеливш/и, дали участник отговаря на условията на Томболата, комуникация с участник, при спечелване на награда – за оформяне на документи за приемо-предаването ѝ, снимане на печелившия участник при връчването на наградата и използване на направената/ите снимка/снимки от Организатора при условията и за срока, посочени в раздел 5 на настоящите Официални правила и др.); изпращане на информация за специални оферти, актуални промоции и други активности на Организатора; реализиране и защита на правата и законните интереси на Организатора; предоставените контакти, по преценка на Организатора могат да бъдат включвани в организирани от него игри/томболи на случаен принцип. Предоставеното съгласие, може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на имейл до [email protected], а при регистриран акаунт на www.technopolis.bg и от „Моят профил“, меню „Моите абонаменти“. В случай, че съгласието бъде оттеглено по време на Томболата участникът автоматично губи правото за участие в същата. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, обработвани във връзка с Томболата и декларира, че същите ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания, в т.ч. и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните ОРЗД).
  • 6.2. Личните данни на участниците в томболата, обработвани за целите на Томболата и свързаните с нея комуникационни активности ще бъдат съхранявани до един месец от приключването ѝ; личните данни на участниците, обработвани за целите по т. 1.5 от Официалните правила ще бъдат съхранявани до момента на отпадане на основанието за обработване (оттегляне на съгласието за абонамент или др.). Личните данни на печелившите от Томболата обработвани за целите описани в раздел 5 се съхраняват за описания срок (до 1 година от приемо-предаването на наградата), а тези необходими за изпълнение на законови задължения във връзка с данъчното законодателство ще бъдат съхранявани от Организатора, за съответните императивно установени срокове.
  • 6.3. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани единствено на територията на Република България; Титулярът на лични данни освен правото да оттегли предоставено съгласие, има право да изиска достъп, корекция или изтриване на личните си данни, да поиска ограничение на или да направи възражение срещу обработването, както и право на жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по електронен път чрез интернет страницата https://www.cpdp.bg/; Гореспоменатите права могат да бъдат упражнявани чрез изпращане на e-mаil до [email protected]. Организаторът гарантира на всеки участник възможността да отправи запитване, относно съхранението и управлението на неговите лични данни, в т.ч. и да упражни правата си във връзка с тях.
  • 6.4 Всеки участник носи пълна отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. С участието си в Томболата, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.
 •  

 • 7. Други
  • 7.1. С извършването на което и да е от действията за участие, участниците се съгласяват с Официалните правила и ги приемат безусловно. Официалните правила са задължителни за участниците в Томболата.
  • 7.2. Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да промени Официалните правила, включително обявените в същите срокове, или да прекрати Томболата. При никакви обстоятелства, Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи при, по повод или във връзка с провеждането на Томболата.
  • 7.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Томболата участник и/или да не връчи спечелена награда на участник, който наруши Официалните правила, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Всички инструкции, дадени от страна на Организатора на печеливш участник, са задължителни за последния, неизпълнението им или неточното им изпълнение, във всички случаи се счита за нарушаване на Официалните правила.
  • 7.4. Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
  • 7.5 Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Томболата, поради действия или бездействия на трети лица.
  • 7.6 Всички спорове по тълкуването и прилагането на тези Официални правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато, доколкото подсъдността не е императивно определена, се отнасят за решаване от компетентния съд в град София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

Официалните правила са достъпни на интернет адрес www.technopolis.bg за периода на провеждане на Томболата.

Сравни ()
Сайтът използва "бисквитки" | Приемам